Otázky a odpovědi kolem případné úpravy Zákona č. 56/2001 Sb. na provoz historických vozidel

Otázky a odpovědi

Množí se dotazy, někdy i šíří panika, jaký by měla dopad případná úprava Zákona č. 56/2001 Sb. na provoz historických vozidel. Následující otázky byly shrnuty na základě dotazů a diskuzí veteránské veřejnosti a odpovědi zformulovány na základě oficiálních materiálů k návrhu úpravy Zákona č. 56/2001 Sb., konzultací, účasti na jednáních s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlastních zkušeností.

Jaké jsou důvody pro úpravu zákona č. 56/2001 Sb.?

Hlavními důvody jsou implementace závazné „Směrnice evropského parlamentu a rady 2014/45/EU“ ze dne 3. dubna 2014 pro státy EU, zjednodušení systému, přizpůsobení aktuálním požadavkům a aktuální situaci a to, že stávající systém již naráží na své limity (především velké množství vozidel mladších ročníků a kapacita krajských testovacích komisí – je třeba si uvědomit, že při stávajícím stavu musí každé vozidlo otestovat 3 komisaři KTK, přičemž předseda KTK musí být u každého vozidla). Jedná se především o:

  • KTK nemají kapacitu a často ani možnosti otestovat novější historická vozidla a primárně je posílají do odborných autodílen nebo do STK.
  • Majetková a osobní data agregovaná za celou ČR by měl mít k dispozic maximálně stát.
  • Data v elektronické podobě budou uložena pouze v IS, který je provozovaný pod MD ČR.
  • Vyšší kontrola státu nad tím, co je otestováno jako HV a jak probíhá kontrola technické způsobilosti, jelikož stát je odpovědný za to, jaká vozidla jsou na jeho území provozována na veřejných pozemních komunikacích.
  • Jasně definovaná pravidla testování, požadavky na právnické osoby provádějící testování na historickou původnost (kluby), požadavky na technické komisaře a jasně specifikované sankce za případná pochybení.

Dojde v případě schválení úpravy zákona č. 56/2001 Sb. k zániku veteránského hnutí?

Nedojde. Navrhovaná úprava Zákona č. 56/2001 Sb. se vůbec netýká spolkové činnosti klubů tak jako celý zákon. I v tomto návrhu je však obsaženo, že testování vozidel na historickou původnost nadále zůstane v klubech.

Kdo bude testovat na historickou původnost?

Pověření k testování na historickou původnost budou mít za jasně stanovených podmínek nadále kluby, které mají svůj účel spojen s historickými vozidly. V principu se z pohledu klubu nic nemění, stále na historickou původnost budou testovat odborníci z oblasti historických vozidel.

Nepravdivé jsou informace, že historickou původnost budou posuzovat na STK nebo státní úředníci.

Kdo bude pověřovat kluby k testování na historickou původnost?

Dle návrhu kluby k testování bude pověřovat krajský úřad, přičemž klub musí splňovat jasně definované požadavky a to:

  • existence alespoň 3 roky
  • účel klubu musí být spojen s historickými vozidly
  • hlavní účel není podnikání

Techničtí komisaři v klubech musí rovněž splňovat jasně definované a prokazatelné požadavky jako je např. kvalifikace.

Je nutné s historickým vozidlem absolvovat kontrolu na STK?

Ano, ale ve Stanicích technické kontroly se bude kontrolovat pouze technická způsobilost, nikoli historická původnost. Navíc s přihlédnutím k roku výroby a konstrukci vozidla. V návrhu je, že např. u vozidel do roku výroby 1950 bude kontrola technické způsobilosti jednotlivých částí probíhat pouze vizuálně a na úrovni evidenční kontroly. Mladší vozidla budou procházet linkou STK, avšak budou kontrolovány v souladu s předpisy a požadavky v době výroby vozidla (nebude problém např. při absenci bezpečnostních pásů, když jimi vozidlo nebylo vybaveno apod.).

Poznámka: Současný systém testování na úrovni KTK vyžaduje protokol z odborné autodílny nebo často z STK (bez ohledu, zda danou prohlídku udělá technik KTK). Za tuto prohlídku vlastník musí extra zaplatit. Následně s vystaveným protokolem musí historické vozidlo absolvovat prohlídku v KTK, která však o cenu zaplacenou ve zmiňované autodílně nebo na STK levnější není.

Zvládnou STK kontrolovat technickou způsobilost historických vozidel?

Ano, jelikož HV tvoří asi pouhé 0,5 % provozovaných vozidel v ČR a technici STK jsou školeni, aby zvládli posoudit technickou způsobilost u všech provozovaných vozidel. V současnosti existuje mnoho předválečných vozidel na tzv. „bílých značkách“, na která se Z 56/2001 Sb. vztahuje v plném rozsahu a která musí absolvovat pravidelnou technickou kontrolu v SME a STK dle stanovených pravidel. V případě HV na ZRZ typu „V“ bude prohlídka technické způsobilosti jednodušší.

Budou se u historických vozidel měřit emise?

Ne. Dle návrhu historická vozidla vůbec nebudou zajíždět do Stanice měření emisí.

Kde bude možné vozidlo zaregistrovat?

Historické vozidlo bude možné zaregistrovat na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností jako běžné silniční vozidlo.

Bude možné vozidlo při prodeji přepsat na nového majitele?

Ano. Při první registraci bude historickému vozidlu vystaven převoditelný Technický průkaz (místo současného Průkazu historického vozidla) a historické vozidlo bude možno přepsat bez nutnosti nového testování.

Jak dlouho bude platit testování?

V návrhu je 5 let.

Budou HV v provozu omezena?

HV by měla být na pozemních komunikacích provozována za obdobných podmínek jako v současnosti. Neměla by být provozována komerčně a za účelem denní přepravy, jinak provoz není omezen. Není pravda, že by historické vozidlo mělo být přivezeno na akci na přepravníku. Historické vozidlo, pokud bude zaregistrované a bude mít platné testování na historickou původnost a platnou technickou prohlídku, bude možno provozovat na pozemních komunikacích de facto volně.

Bude možné registrovat historické vozidlo a získat ZRZ bez původních dokladů k vozidlu?

Ano. Registrační místo obce s rozšířenou původností zaregistruje HV, vystaví TP a ORV a vydá ZRZ na základě podkladů z klubového testování a STK.

Bude nutné přijmout na každé obci s rozšířenou působností extra proškoleného pracovníka?

Ne. Registrace, případné převody, historických vozidel rozmělněné na všechny obce s rozšířenou působností v naprosté většině případů nezpůsobí enormní nárůst zpracovávané agendy. Pracovníci na registračních místech již jsou a pouze zaregistrují historické vozidlo, vystaví Technický průkaz a Osvědčení o registraci vozidla a vydají ZRZ, a to na základě podkladů z klubového testování a STK. Pracovníci registračních míst vlastně opíší data z těchto podkladů, podobně jako např. při dovozu vozidla.

Bude odebrána FKVH ČR národní autorita FIVA?

Ne. Výkon národní autority FIVA nadále zůstane v rukou FKHV ČR, úprava Zákona č. 56/2001 Sb. národní autoritu FIVA vůbec neřeší.

Jak se úprava zákona dotkne vojenských vozidel?

Úprava zákona vojenská vozidla neřeší čili změny v oblasti vojenských vozidel oproti stávající legislativě žádné nejsou.

Zjednodušené porovnání současného stavu a úpravy zákona

Testování

1. testování

Současný systém

Praxe je často následující:

Vlastník HV absolvuje:

  • prohlídku v odborné autodílně nebo STK
  • prohlídku v KLTK
  • prohlídku v KTK s protokolem z odborné autodílny nebo STK
  • zaplatí plnou cenu za KTK, cena zaplacená v odborné autodílně nebo na STK není zohledněna

HV je zaregistrováno na jednom úřadě v kraji.

Návrh úpravy zákona

Vlastník HV absolvuje:

  • prohlídku v KLTK
  • technickou prohlídku v STK

HV je zaregistrováno na úřadu obce s rozšířenou působností.

Opakované testování – prodloužení

Současný systém

Praxe je často následující:

Vlastník HV absolvuje:

  • prohlídku v odborné autodílně nebo STK
  • prohlídku v KLTK
  • prohlídku v KTK s protokolem z odborné autodílny nebo STK
    • zaplatí plnou cenu za KTK, cena zaplacená v odborné autodílně nebo na STK není zohledněna
    • předseda KTK vyznačí platnost testování do PHV

V případě zaplnění PHV razítky musí majitel na 1 úřad v kraji a nechat si vyměnit PHV.

Návrh úpravy zákona

Vlastník HV absolvuje:

  • prohlídku v KLTK
  • technickou prohlídku v STK
    • na STK vyznačí platnost do TP a vylepí známku na ZRZ

Ceny

Ceny vychází z reálných cen stanovených nebo doporučených FKVH ČR, STK nebo odborných autodílen za předpokladu, že zůstanou v horizontu 10 let stejné. V názorném příkladu se jedná o osobní automobil (M1).

Současný systém

1. testování

  • Evidenční číslo žádosti: 300 Kč
  • V KLTK: 3.000 Kč
  • Kontrola v odborné autodílně nebo na STK (v omezeném rozsahu): 340 Kč (vychází z jednoho úkonu, často může být cena vyšší)
  • V KTK: 2.000 Kč

Prodloužení po 2 letech (na 4 roky od prvního testování):

  • V KLTK: 500 Kč
  • Kontrola v odborné autodílně nebo na STK (v omezeném rozsahu): 340 Kč (vychází z jednoho úkonu, často může být cena vyšší)
  • V KTK: 600 Kč

Prodloužení po 2 letech (na 6 let od prvního testování):

  • V KLTK: 500 Kč
  • Kontrola v odborné autodílně nebo na STK (v omezeném rozsahu): 340 Kč (vychází z jednoho úkonu, často může být cena vyšší)
  • V KTK: 600 Kč

Prodloužení po 2 letech (na 8 let od prvního testování):

  • V KLTK: 500 Kč
  • Kontrola v odborné autodílně nebo na STK (v omezeném rozsahu): 340 Kč (vychází z jednoho úkonu, často může být cena vyšší)
  • V KTK: 600 Kč

Prodloužení po 2 letech (na 10 let od prvního testování):

  • V KLTK: 500 Kč
  • Kontrola v odborné autodílně nebo na STK (v omezeném rozsahu): 340 Kč (vychází z jednoho úkonu, často může být cena vyšší)
  • V KTK: 600 Kč

Celkem: 11.400 Kč

Návrh úpravy zákona

1. testování

  • V KLTK: 3.000 Kč
  • Kontrola technické způsobilosti na STK (v omezeném rozsahu): 920 Kč

Prodloužení po 5 letech (na 10 let od prvního testování):

  • V KLTK: 500 Kč
  • Kontrola technické způsobilosti na STK (v omezeném rozsahu): 920 Kč

Celkem: 5.340 Kč

Na základě oficiálních materiálů k návrhu úpravy Z č. 56/2001 Sb., konzultací, účasti na jednáních s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vlastních zkušeností a otázek zpracoval Pavel Šimek.

 
Celkem inzerátů:
25172
Za posl.24 hodin:
28
 
Počet online uživatelů:
?
3.Sokolovská soutěž elegance historických vozidel 06.08.2021 - 08.08.2021 Krkonoše Amerikou 2021 06.08.2021 - 08.08.2021 XVI.Memoriál. Fr. Proseckého sen. 07.08.2021 - 07.08.2021 Tradiční kladenská burza historických vozidel 07.08.2021 - 07.08.2021 Setkání sběratelů historických vozidel 07.08.2021 - 07.08.2021 13. Retroden Svratka 07.08.2021 - 07.08.2021 V.Tachov Classic 07.08.2021 - 07.08.2021 Radegast-33 2021 Veteráni do kopca 14.08.2021 - 14.08.2021 Tatra sraz Lednice 2021 14.08.2021 - 14.08.2021 Selské baroko 2021 14.08.2021 - 14.08.2021 Jízda nepravidelnosti motocyklů 14.08.2021 - 14.08.2021 Císarská veterán rallye 14.08.2021 - 14.08.2021 Liberecký okruh 14.08.2021 - 14.08.2021 výstava vozidel DDR 14.08.2021 - 14.08.2021 Veteran Rallye Kutná Hora 2021 14.08.2021 - 15.08.2021 Auto moto burza a bleší trhy Svitavy 15.08.2021 - 15.08.2021 Veterán rallye Podorlicko klasik 20.08.2021 - 22.08.2021 Melechovský aokruh a Trojkolování 20.08.2021 - 22.08.2021 Jízda spolehlivosti Chodskem 21.08.2021 - 21.08.2021 Burza Nupaky 21.08.2021 - 21.08.2021

iVeteran.cz